MÓJ KOSZYK zamknij
Koszyk jest pusty
MOJE ULUBIONE zamknij
Lista jest pusta

Regulamin sklepu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.ameko.pl prowadzonego przez PPH Marcin Kucharczyk, 34-142 Leńcze 228.


§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego ameko.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Sklep internetowy ameko.pl dostępny jest pod adresem www.ameko.pl . Właścicielem Sklepu internetowego jest PPH Marcin Kucharczyk, 34-142 Leńcze 228; NIP: 551-264-18-45, REGON: 384506041 zwanym dalej ameko.pl lub Sprzedawcą). 

Numer konta: 48 1240 4214 1111 0010 9360 3848

Bank Pekao S.A.

3. Telefon Sklepu internetowego: +48 575 540 440; dla połączeń z telefonów komórkowych +48 575 540 440- obsługiwane od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 18:00 (opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora).

4. Adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego: sklep@ameko.pl. Sklep internetowy odpowiada na wiadomości mailowe od poniedziałku do piątku.


§2. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.);

3. Konsument – osoba fizyczna składająca Zamówienie w ramach Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio w jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego ameko.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ameko.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Sprzedawca - PPH Marcin Kucharczyk, 34-142 Leńcze 228,

7. Towar – produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PPH Marcin Kucharczyk, 34-142 Leńcze 228 (Sprzedawcą) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422);

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cechy zamawianego Towaru oraz dane Klienta.


§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ameko.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego przez Klientów;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sklep internetowy Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu, odpowiednio do zapisów §15 ust. 1 Regulaminu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ameko.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub przechowywać w sposób umożliwiający dostęp do informacji zawartych w Regulaminie w przyszłości.


§4. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep Internetowy prowadzi wysyłkową sprzedaż Towarów tym w szczególności galanterii obuwniczej a także innych akcesoriów związanych bezpośrednio lub pośrednio z obuwiem. Poprzez Sklep internetowy pod adresem www.ameko.pl. Witryna www.ameko.pl umożliwia składanie zamówień oraz rezerwacji na Towar wyszczególniony na stronie www.ameko.pl


§5. PRODUKTY

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

2. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3. Wszystkie Towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

4. Do wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania do Sklepu internetowego, aż do wyczerpania zapasów magazynowych Towarów przeznaczonych do wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej.


§6. CENY

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu internetowego www.ameko.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT)

2. W przypadku objęcia przez Sprzedawcę danego Towaru rabatem lub promocją, cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego uwzględnia udzielony rabat lub promocję.

3. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w złożonym przez siebie Zamówieniu.


§7. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

1. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym www.ameko.pl wystawiane są paragony lub faktury VAT, z tym, że faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta.

2. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy Towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy i numeru NIP) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Klienta, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę, chyba że Klient wskaże jednoznacznie, że składa Zamówienie w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.


§8. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Można także dokonać zakupu bez rejestracji.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz wypełnienie wszystkich pól oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Zakazane jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich). Zakazane jest również wykorzystywanie przez Klienta usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający uzasadnione interesy Sprzedającego, za które uważane jest w szczególności:

a) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez korzystanie z niewłaściwego oprogramowania lub urządzeń,

b) podejmowanie działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych podmiotów.


§9. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienie w sklepie internetowym www.ameko.pl można złożyć wyłącznie za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.ameko.pl. Zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny/ dobę i 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18,00, w soboty, niedziele oraz święta, rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ameko.pl, dokonać wyboru Towaru i jego cech (takich jak kolorystyka i rozmiar) z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, również w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wypełnienie wszystkich pół formularza Zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w sposób opisany w ust. 1-7 powyżej

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

11. W przypadku braku Towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z powyższym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może z niego zrezygnować bądź w całości, bądź tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.

12. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu Towar. Pod warunkiem wyrażenia dodatkowej zgody przez Klienta, jego dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy www.ameko.pl. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedający gwarantuje, że powierzone dane osobowe będą przez niego przechowywane i przetwarzane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

a) Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182, z późn. zm.)

b) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422 z poźn. zm.)

c) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


§10. DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką nadaną u wybranego przez Klienta operatora.

3. Koszty dostawy podane są na stronie: www.ameko.pl. Koszty dostawy wskazane są także w czasie składania Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:

a) Paczkomat Inpost- 13zł

b) kurier DPD- 16zł

4. W przypadku, gdy zamówione Towary dostarczone mają być za granicę, możliwy jest wyłącznie wybór płatności „przelew”. W takim wypadku koszty dostawy wynoszą 120,00 zł.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia sprzedaży, paragonu lub faktury VAT.


§11. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego wskazany w Zamówieniu;

c) Płatność online za pomocą Przelewy24 (Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24)

3. W przypadku zakupu Towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta oraz Towarów o znacznej wartości, Strony uzgodnią w sposób indywidualny cechy Umowy, takie jak dokładne dane dotyczące Towarów, cenę i sposób jej uregulowania oraz sposób dostawy. W takim przypadku, prosimy o kontakt ze Sprzedającym przed złożeniem Zamówienia.

4. W przypadku wyboru formy „przelew” lub za pośrednictwem Przelewy 24, Towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe wskazane w Zamówieniu w wysokości 100% wartości zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.

5. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone Zamówienie we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie będzie traktowane jako odstąpienie przez Klienta od zawartej umowy sprzedaży, z tym, że istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu Sklepu.


§12. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów opisanych w ust. 3, ust. 8 zdanie drugie oraz ust. 9 poniżej) zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do odesłania zakupionych Towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Bezpośrednie koszty odesłania Towarów ponosi konsument.

4. Zwracany Towar powinien zostać odesłany na adres PPH Marcin Kucharczyk, 34-142 Leńcze 228

5. Prawo odstąpienia można zrealizować poprzez przesłanie do Sprzedającego wypełnionego formularza odstąpienia (link do formularza podany na końcu Regulaminu). W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia jej najwyższej jakości, prosimy o dołączenie dowodu zakupu do zwracanych Towarów.

6. Zwrot płatności na rzecz Konsumenta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie ozstało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niże te, których Konsument żądał, lub dostarczenia rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KONSUMENTA ZA WADY TOWARU I PROCEDURY REKLAMACYJNE

1. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wady Towaru uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Zgodnie z art. 561(3) Kodeksu cywilnego koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

5. W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia jej najwyższej jakości, prosimy o dołączenie dowodu zakupu do reklamowanych Towarów. W celu usprawnienia obsługi reklamacyjnej prosimy również o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego Towaru formularza reklamacyjnego. W przypadku odstąpienia od umowy z tytułu wad Towaru, prosimy o załączenie formularza odstąpienia.

6. Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzecz Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Przy czym bieg powyższego terminu nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. W tym również terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7. W przypadku wykonywania roszczeń lub uprawnień z tytułu rękojmi, reklamacje należy składać na adres sklep@ameko.pl

8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument poinformowany zostanie przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku zgłoszenia przez Konsumenta żądania wymiany Towaru na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedającego do żądania w terminie określonym w zdaniu pierwszym oznacza uznanie żądania za uzasadnione.

9. Przed odebraniem przesyłki z paczkomatu lub od kuriera prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, do otwarcia przesyłki powinno dojść w obecności kuriera lub bezpośrednio przy kamerze zamieszczonej przed paczkomatem, po czym – w wypadku uszkodzenia Towaru – należy sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera lub poprzez paczkomat oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.

10. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne tylko, jeżeli istniały one w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W szczególności odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w wypadku uszkodzeń mechanicznych, wynikających między innymi z nieprawidłowego użytkowania Towaru. Ponadto Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.


§14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY WOBEC KLIENTA, KTÓRY NIE JEST KONSUMENTEM

1. W przypadku, gdy stroną kupującą nie jest Konsument, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).


§15. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie internetowej www.ameko.pl


§16. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Celem umożliwienia wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, prosimy o niezwłoczne informowanie Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@ameko.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona oraz o przyczynach opóźnienia.


§17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

2. Konsumentowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży – w tym celu należy złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim;

b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym – w tym celu należy złożyć wniosek o mediację,

Formularze wniosków, o których mowa w literze a i b powyżej dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Konsumentem a Sprzedającym za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§18. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest PPH Marcin Kucharczyk 34-142 Leńcze 228, wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 551-264-18-45, REGON: 384506041

do góry